TẢ Hybase C-402 là một loại magnesium sulfonate 400 TBN thông thường, thường được sử dụng làm chất làm sạch và chất chống rỉ trong dầu bôi trơn cácte. Ứng dụng của Hybase C-402: chất bôi trơn cho ô tô, dầu diesel, hàng hải, đường sắt và dầu nhờn động cơ. Tỷ lệ định mức dao động trong khoảng 0.5 đến 5.0 wt. % dầu bôi trơn thành phẩm. Hybase C-402 tương thích với hầu hết các loại dầu khoáng cơ bản, dầu trắng, và dầu gốc tổng hợp.
THÔNG TIN CƠ BẢN Đặc tính

Calcium, wt. %

Calcium Sulfonate, wt. %

Tổng giá trị kiềm

Hàm lượng nước, wt. %

Độ nhớt @ 100°C, cSt

Điểm chớp cháy, COC °C

Trọng lượng riêng 15°C

Màu sắc (pha loãng)

Cặn lắng, vol. %

Giá trị điển hình

15,2

18,5

405

0.3

75

220

1.200

5.0

0.05

THÔNG TIN XỬ LÝ Hybase C-402 là một chất lỏng calcium sulfonate và thường được xử lý ở nhiệt độ cao. Với các mục đích thông thường, nhiệt độ bảo quản và xử lý (xếp dỡ) được khuyến cáo như sau:
Bảo quản

60-80°C (140-176°F)

Xử

80-90°C (176-194°F)

AN TOÀN Để biết thêm thông tin về cách xử lý và sử dụng an toàn sản phẩm này, vui lòng xem Bảng chỉ dẫn an toàn hóa chất.
VẬN CHYỂN Petroleum Oil, N.O.I.B.N.

Toa xe bồn, xe bồn và thùng thép 55 – gallon dùng một lần.