Cartridges Thủy lực

Hộp lọc Cartridges của chúng tôi được đặt trong 1 lớp bọt bảo vệ đặc biệt để đảm bảo xử lý thích hợp đến đích của nó. Với một sự cải tiến đáng kể, 

Hộp lọc Cartridges của chúng tôi đạt được để giảm mức độ ồn.